Понедельник, 24.06.2024, 14:29


Меню Сайта
 
СТАТИСТИКА
Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
14:29
 
ОПРОС О РЫБАЛКЕ
Для вас ловля рыбы это
Всего ответов: 377
 
ПОГОДА
GISMETEO: Погода по г.Великая Писаревка
 
РОЗДІЛ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Статус Організації.


1.1. ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ РИБАЛОК-ЛЮБИТЕЛІВ " УКРАЇНА” ВЕЛИКОПИСАРІВСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ надалі - Організація) є самостійною неприбутковою добровільною місцевою громадською організацією, яка об'єднує рибалок-любителів з метою активної участі у розвитку любительського і спортивного рибальства, в охороні, відтворенні та раціональному використанні рибного та тваринного світу, створеною на основі єдності інтересів для спільної реалізації громадянами своїх прав та інтересів.
1.2. Організація набуває статусу юридичної особи після державної реєстрації в установленому чинним законодавством порядку. Зміни, що сталися в статутних документах реєструються в установленому чинним законодавством порядку.
1.3.Контроль за дотриманням Організацією законодавства про
охорону природи і зокрема Закону України "Про тваринний світ" здійснюють
відповідні державні органи у порядку, передбаченому законодавством України.
1.4. Діяльність Організації поширюється на територію Великописарівського району Сумської області і має місцевий статус.

Стаття 2. Засади діяльності Організації.

2.1. Організація в своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про об’єднання громадян», Цивільним кодексом України, іншими законодавчими актами, цим Статутом та іншими внутрішніми нормативними актами Організації.
2.2. Організація створюється і діє на засадах добровільності, рівноправності її членів, самоврядування, законності та гласності.
Взаємодія з органами державної влади і місцевого самоврядування, громадськими організаціями, іншими об’єднаннями громадян, фізичними та юридичними особами будується на паритетній основі, шляхом укладення договорів і угод.

Стаття 3. Порядок утворення Організації.

3.1. Організація утворюється на добровільних засадах не менше як трьома членами Організації, які проживають на території діяльності Організації.
3.2. Засновниками Організації є громадяни України, які досягли 18 років.

Стаття 4. Правовий статус Організації.


4.1. Організація є юридичною особою, має власні печатку, штампи, рахунки в банківських установах України, може мати бланки із власною назвою та іншу власну атрибутику та символіку, які реєструються в установленому законом порядку.
4.2. Організація має право здійснювати будь які дії, що не суперечать законодавству, користується всіма законними правами і несе обов’язки, передбачені чинним законодавством України.
4.3. Втручання державних органів та службових осіб у діяльність Організації, так само, як і втручання Організації у діяльність державних органів, службових осіб та у діяльність інших об’єднань громадян, не допускається, крім випадків, передбачених законом.

Стаття 5. Назва Організації.

5.1. Повна назва Організації українською мовою - ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ РИБАЛОК-ЛЮБИТЕЛІВ"УКРАЇНА”ВЕЛИКОПИСАРІВСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ;
Скорочена назва українською мовою – ГО РИБАЛОК-ЛЮБИТЕЛІВ "УКРАЇНА” .

Стаття 6. Місцезнаходження Організації.

6.1. Юридична адреса та місце знаходження Організації:
42800, Сумська область, Великописарівський район, смт. Велика Писарівка, вул. Ленінградська 21,А


РОЗДІЛ I I
ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇСтаття 7. Мета і завдання діяльності Організації.

• 7.1. Основною метою Організації є - сприяння екологічному розвитку Великописарівського району; створення умов членам організації для ведення любительського рибальства, досягнення гармонійної взаємодії суспільства і природи, забезпечення охорони, раціонального використання і відтворення водних і природних ресурсів
7.2. Метою Організації не є отримання прибутку.

7.3. Завданнями Організації є:
• виховання у членів організації бережного ставлення до природи і її
багатств;
• проведення членами організації пропаганди охорони природи,
раціонального використання природних ресурсів, передового досвіду ведення рибальського господарства, риболовного любительського спорту;
• участь членів організації у здійсненні державними органами заходів по
збереженню і збільшенню рибних запасів, підвищення продуктивності закріплених за організацією рибогосподарських водойм;
• організація громадського контролю за дотриманням Правил
любительського і спортивного рибальства, сприяння боротьбі з порушниками цих правил;
організація трудоучасті членів організації у проведенні біотехнічних і інших господарських робіт, направлених на покращення стану закріплених за організацією водойм;
• захист інтересів організації;
• розробка та реалізація проектів, що спрямовані на соціальний, екологічний розвиток Великописарівського району;
• співпраця з державними органами і установами, підприємствами, суб’єктами підприємницької діяльності, громадськими організаціями, засобами масової інформації;

Стаття 8. Принципи діяльності Організації.

8.1. Діяльність Організації базується на принципах:
1) добровільності;
2) рівноправності всіх членів організації;
3) поваги, гідності та особистої думки кожного члена Організації;
4) колективності у роботі Організації та її органів у поєднанні з особистою відповідальністю кожного члена за виконання своїх обов'язків та доручень;
5) виборності всіх керівних органів Організації знизу доверху;
6) періодичної звітності виборних органів перед членами організації та вищестоящими органами;
7) свободи дискусій у поєднанні з суворою статутною дисципліною і підпорядкованістю меншості більшості у прийнятих рішеннях;
8) обов'язковість виконання рішень вищестоящих керівних органів для нижчестоящих.

Стаття 9. Права та функції Організації.

9.1. Організація:
1) здійснює діяльність, спрямовану на досягнення мети і виконання завдань Організації в межах Великописарівського району Сумської області;
2) організовує виконання на своїй території рішень статутних органів Організації, керівних посадових осіб Організації;
3) здійснює облік членів Організації в межах Великописарівського району;
4) діє відповідно до напрямів діяльності Організації, визначених Статутом Організації;
5) має право ініціювати розгляд назрілих проблем своєї роботи й діяльності Організації в цілому перед членами організації, органами державної влади, громадськими організаціями;
6) має інші права, виконує інші функції, здійснює повноваження, визначені Статутом Організації.

9.2. Для здійснення цілей і завдань, визначених у Статуті, Організація в порядку, встановленим чинним законодавством, користується правом:
• користуватися закріпленими водоймами для ведення рибальського
господарства, сприяє здійсненню заходів по охороні рибних запасів, поліпшенню кормових і захисних умов для водних живих ресурсів, відтворенню цінних видів риб;
• організовує на закріплених водоймах в установленому порядку для
членів організації любительську і спортивну риболовлю;
• виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права;
• займається розведенням цінних видів риб і збільшенням їх ресурсів;
• створює службу громадських інспекторів організації по охороні рибних
ресурсів і дотриманню Правил любительського і спортивного рибальства та дотриманням як членами організації так і іншими особами заборон встановлених цими Правилами;
• здійснює за власні та залучені кошти необхідні біотехнічні заходи та
створює умови для членів організації у занятті риболовлею, проведення спортивних змагань;
• проводить серед населення роботу по роз'ясненню завдань організації та співпрацює з іншими природоохоронними організаціями
• представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних та громадських органах;
• ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об’єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні;
• залучати громадян, підприємства, установи та організації до фінансової, матеріальної та моральної підтримки діяльності Організації, організовувати збір добровільних внесків;
• одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;
• вносити пропозиції до органів влади і управління;
• розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі;
• засновувати засоби масової інформації;
• створювати установи та організації;

Організація користується і іншими правами, передбаченими законодавством.РОЗДІЛ III
ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЇСтаття 10. Члени Організації, їх права та обов’язки.

10.1. Членами Організації можуть бути громадяни України, які досягли 16 років, у відповідності із Законом України «Про об’єднання громадян», які визнають Статут Організації, дотримуються статутних вимог, та бажають займатися любительським і спортивним рибальством та приймають активну участь у діяльності Організації.
10.2. Членство в Організації відкрите без обмеження віку для всіх незалежно від національних, расових, класових, релігійних ознак або ідеологічних переконань.
10.3. Членство в Організації є індивідуальним .
10.4. Члени Організації користуються рівними правами та несуть рівні обов’язки згідно з положеннями, передбаченими цим Статутом.
10.5. Члени Організації зобов’язані:
• дотримуватися цього Статуту та інших внутрішніх документів Організації;
• впроваджувати у життя Статутні завдання Організації, роз’яснювати її мету, сприяти поширенню та зміцненню її зв’язків;
• виконувати рішення загальних зборів, Правління, Голови Організації;
• дотримуватися внутрішньо-організаційної дисципліни, рівно обов’язкової для всіх членів Організації;
• не допускати дій, що наносять шкоду Організації чи її членам;
• сплачувати членські внески.
10.6. Члени Організації мають право:
• вільно обговорювати на Зборах, та в пресі питання практичної діяльності Організації, вносити пропозиції;
• вільно висловлювати та відстоювати свою думку до прийняття остаточного рішення;
• обирати та бути обраним в керівні та контролюючі органи Організації;
• бути членом інших організацій;
• звертатися з запитаннями, заявами та пропозиціями до будь-якого органу Організації та вимагати відповіді по суті свого звернення;
• за рішенням Правління Організації можуть брати участь у будь-якому виді діяльності, передбаченому цим Статутом.
10.7. Вступ до Організації та вихід з неї відбувається за рішенням Правління Організації.
10.9. Прийняття у члени Організації здійснюється на підставі письмової заяви фізичної особи.
10.10. Правління на підставі вивчення представлених документів, приймає рішення про прийняття до членів Організації, або про відмову у прийняття. Облік членів Організації ведеться у журналі реєстрації.
10.11.Вихід із Організації відбувається на підставі письмової заяви члена Організації, або в разі невиконання членом Організації обов’язків, передбачених Статутом, а також грубого порушення Статутних вимог він може бути виключеним за поданням Правління, з наступним затвердженням цього рішення на Зборах Організації.
10.12.За порушення Статуту до членів організації можуть застосовуватися
такі заходи громадського впливу:
- зауваження;
- догана;
- позбавлення права здійснювати риболовлю на певний період;
- виключення із членів організації.
10.13. За невиконання статутних обов’язків та інші порушення член Організації може бути притягнутий до відповідальності та на нього можуть накладатися стягнення: попередження про виключення з числа членів Організації, та саме, виключення з членів Організації.
10.14. У разі добровільного виходу або виключення з Організації за членами не зберігаються права на передане ними майно та кошти.

РОЗДІЛ IV
КЕРІВНІ ОРГАНИ ОРГАНІЗАЦІЇ


Керівними органами Організації є: 
• Загальні Збори;
• Голова;
• Правління;
• Ревізійна комісія.

Стаття 11. Загальні Збори.

11.1. Вищим керівним органом Організації є Загальні Збори ( далі – Збори ).
11.2. Збори мають право приймати остаточне рішення щодо будь-яких питань діяльності Організації та скасовувати будь-які їхні рішення.
11.3. Виключно Збори:
• визначають основні напрямки діяльності Організації, затверджують відповідні програми;
• обирають строком на три роки Голову Організації і Правління Організації;
• затверджують Статут та вносять зміни і доповнення до Статуту Організації;
• заслуховують та затверджують звіт Голови Організації про результати діяльності Організації;
• вибори керівних органів Організації проводяться відкритим голосуванням;
• обирають контролюючі органи , членів Ревізійної комісії, необхідних для роботи Організації; визначають їх повноваження;
• заслуховують та затверджують звіти щодо діяльності Ревізійної комісії;
• вирішують інші питання діяльності Організації;
• затверджують рішення про вхід та вихід, виключення зі складу членів Організації;
• приймають рішення про припинення діяльності Організації (реорганізації чи ліквідації), створюють ліквідаційну комісію;
• реалізують право власності на майно та кошти;
11.4. Збори скликаються Правлінням Організації не рідше одного разу на рік.
11.5. Позачергові Збори скликаються Головою, Правлінням Організації або за вимогами не менше 2/3 членів Організації.
11.6. Рішення Зборів приймаються простою більшістю голосів присутніх членів, за присутністю на зборах не менше 50 % членів Організації.

Стаття 12. Голова Організації.


12.1. Голова Організації: 
• очолює та організовує роботу Організації;
• має право діяти без довіреності від імені Організації представляти її інтереси у взаємовідносинах з органами державної влади , органами місцевого самоврядування, підприємствами , організаціями, установами та іншими юридичними та фізичними особами ;
• виносить питання на розгляд Зборів, Правління та головує на їхніх засіданнях;
• затверджує рішення Правління;
• здійснює дії від імені Організації;
• призначає та знімає з посад з числа членів Правління, заступника Голови і визначає коло їхніх обов’язків та повноважень;
• укладає угоди, видає доручення на розпорядження коштами та майном за погодженням Правління;
• має право першого підпису на фінансових документах;
• відкриває та закриває рахунки в банках та є розпорядником кредитів;
• підписує кошториси надходжень та витрат та інші ділові документи;
• представляє Організацію в її відносинах з іншими фізичними та юридичними особами, громадськими організаціями, веде переговори та укладає з ними угоди без довіреності;
• представляє Організацію в Україні та за її межами;
• вносить до Правління пропозиції щодо питань діяльності Організації;
• в разі необхідності обмежує у повноваженнях, відсторонює тимчасово від виконання посадових обов’язків або звільняє з посади будь-яку посадову особу в Організації, наділяє додатковими повноваженнями, призначає виконуючого обов’язки чи призначає на посаду будь-яку посадову особу в Організації.
12.2. Заступник Голови працює за дорученням Голови і несе відповідальність за визначений Головою Організації напрямок роботи.
12.3. На час відпустки Голови Організації або неможливості виконання ним своїх функцій, за його дорученням або, в разі неможливості з тих чи інших причин прийняття цього рішення Головою Організації, згідно з рішенням Правління Організації, заступник виконує обов’язки Голови Організації.

Стаття 13. Правління Організації.

13.1. Правління Організації:
• визначає необхідність та розмір вступних та членських внесків;
• надає пропозиції про створення органів, необхідних для роботи Організації та визначає їх повноваження;
• затверджує зразки печатки, штампу та символіки;
• затверджує регламент та порядок роботи Зборів Організації;
• приймає Положення про Ревізійну комісію Організації;
• готує та затверджує програми взаємодії із засобами масової інформації, пропагує цілі, завдання та результати роботи Організації;
• забезпечує зв'язок Організації з іншими громадськими організаціями, направлений на вирішення цілей, завдань та результатів роботи Організації;
• готує проекти документів та організовує проведення засідань, круглих столів, семінарів;
• залучає кошти підприємств, організацій, установ та фізичних осіб на потреби Організації;
• керує реалізацією стратегії розвитку та програми діяльності Організації, прийнятими Зборами;
• координує діяльність членів Організації;
• вносить пропозиції з питань виключної компетенції Зборів;
• приймає рішення по всіх питаннях діяльності Організації, неврегульованими цим Статутом та внутрішніми документами;
• визначає дату проведення Зборів;
• вирішує інші питання в межах своєї компетенції.
13.2. Голова Організації є Головою Правління Організації. Члени Правління Організації є учасниками Зборів.
13.3. Членами Правління не можуть бути особи, які не є членами Організації.
13.4. Члени Правління не можуть бути членами Ревізійної комісії.
13.5.Чергове засідання Правління скликається не рідше ніж один раз на три місяці, а позачергове – за ініціативою Голови ГО.
13.6. Засідання Правління є правомочним якщо на ньому присутні не менш як 2/3 членів Правління. Рішення приймаються більшістю голосів членів Правління, присутніх на його засіданні.

Стаття 14. Ревізійна комісія.

14.1. На Загальних Зборах Організації обирається Ревізійна комісія.
14.2. Ревізійна комісія із свого складу обирає голову, та членів комісії.
14.3. Ревізійна комісія обирається Зборами строком на три роки у складі трьох осіб: Голова та два члени комісії.
14.4. Рішення Ревізійної комісії вважається дійсним, якщо за нього проголосували більшість членів комісії. Рішення Ревізійної комісії є обов’язковим для виконання всіма членами. Рішення Ревізійної комісії не можуть суперечити чинному законодавству України, Статуту Організації і можуть бути скасованими лише рішенням Зборів Організації.
14.5. Члени Ревізійної комісії вправі брати участь у засіданнях Правління, з правом дорадчого голосу.
14.6. Ревізійна комісія складає висновки по річних звітах та балансах. Без висновку Ревізійної комісії Збори не вправі затверджувати баланс.
14.7. Ревізійна комісія перевіряє та контролює фінансово-господарську діяльність Організації, звітує про свою роботу на Зборах Організації.
14.8. Ревізійна комісія в своїй діяльності підзвітна тільки Зборам ГО і діє на підставі Положення про неї, що затверджується Правлінням ГО.

РОЗДІЛ V
ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ


Стаття 15. Джерела надходжень і порядок використання коштів та іншого
майна Організації

15.1. Організація набуває, володіє, відчужує, розпоряджається будь-якою власністю яка їй належить і потрібна для виконання статутних завдань, створює будь-які резервні, страхові та інші фонди і розпоряджається ними відповідно до чинного законодавства, Статуту Організації. Відчуження основних фондів і нерухомого майна та розпорядження ними Організація погоджує та затверджує на Зборах.
15.2. Джерелами утворення коштів і майна Організації є:
- благодійні пожертвування та допомога в будь-якій формі у встановленому Законом порядку, від державних та громадських організацій, інших юридичних осіб та окремих громадян;
- пожертвування будь-якого рухомого чи нерухомого майна, та кошти, що надійшли від громадян як дар чи заповіт;
- допомога та соціальне замовлення з боку державних органів для виконання цільових програм і акцій Організації;
- надходження від проведення благодійних заходів ( культурні чи спортивні видовища тощо);
- інші надходження, що не суперечать чинному законодавству України.
15.3. Надходження благодійних внесків спрямовуються виключно на здійснення статутних завдань і забезпечення господарської діяльності.
15.4. Організація користується самостійністю у питаннях прийняття рішень у господарській сфері, використання власних фінансових та матеріальних ресурсів, відповідно до вимог законодавства:
• благодійні внески і пожертвування, що мають цільовий характер, надані фізичними та юридичними особами в грошовій та натуральній формах;
• майно, придбане за рахунок власних коштів або на інших підставах, не заборонених законом;
• інші джерела не заборонені законодавством України .

Стаття 16. Управління і контроль.


16.1. Кошти Організації зберігаються в установах банків. 
16.2. Кошти, які надходять у вигляді пожертвувань, використовуються відповідно до Статуту Організації, рішень Зборів, Правління на статутну діяльність.
16.3. При наявності коштів Організація має право залучати до роботи в Організації спеціалістів з оплатою праці згідно з чинним законодавством.
16.4. Організація та його керівні органи здійснюють оперативний та бухгалтерський облік та контроль, подають статистичну звітність в установленому порядку.

РОЗДІЛ VI 
ГОСПОДАРСЬКА ТА ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇСтаття 17. Діяльність організації.
17.1. Для здійснення цілей і завдань, визначених цим Статутом, Організація користується правом:
- виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і
немайнові права;
- мати у власності чи орендувати землю, приміщення, споруди, устаткування та інше майно;
- створювати установи й організації, засновувати підприємства в порядку, встановленому законодавством;
- здійснювати необхідну господарську та іншу діяльність
шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом
юридичної особи;
- засновувати засоби масової інформації, у встановленому порядку видавати довідково-інформаційні та інші матеріали з питань, що стосуються діяльності
Організації.


РОЗДІЛ VII
ПРОЦЕДУРАСтаття 18. Порядок внесення змін і доповнень до Статуту Організації.

18.1. Після вивчення поправок Правлінням Організації, рішення про внесення змін та доповнень до Статуту приймається та затверджується Зборами Організації більшістю голосів членів, присутніх на Зборах.
18.2. Про зміни та доповнення, що сталися в статутних документах, Організація повідомляє реєструючий орган у встановленому законодавством порядку в 5-ти денний термін.

Стаття 19. Припинення діяльності Організації.

19.1. Припинення діяльності Організації може бути проведена шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації.
19.2. Реорганізація Організації здійснюється за рішенням Зборів Організації у порядку, передбаченому законодавством та цим Статутом. При реорганізації Організації вся сукупність її прав то обов’язків переходить до її правонаступників. Реєстрація новоутвореного об’єднання здійснюється у порядку, встановленому законодавством.
19.3. Організація ліквідується:
 після закінчення строку, на який вона створювалася, або після досягнення мети, поставленої при її створенні;
 за рішенням Загальних зборів учасників;
 на підставі рішення суду;
 з інших підстав, передбачених установчими документами.
19.4. Рішення про саморозпуск Організації приймається Зборами Організації. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як 2/3 членів Організації.
19.5. Ліквідація Організації проводиться у відповідності з чинним законодавством.
19.6. Ліквідація Організації проводиться призначеною нею ліквідаційною комісією, а у разі припинення діяльності за рішенням суду – ліквідаційною комісією, що призначається цими органами.
19.7. З дня призначення Ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами Організації. Ліквідаційна комісія у триденний строк з моменту її призначення публікує інформацію про ліквідацію Організації в одному з офіційних ЗМІ із призначенням строку подачі зав кредиторами своїх претензій, оцінює наявне майно Організації, виявляє її дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, вживає заходів до оплати боргів третім особам, складає ліквідаційний баланс та подає його Зборам або суду, що призначив Ліквідаційну комісію.
19.8. Грошові кошти та інше майно Організації, яке залишилось після складання ліквідаційного балансу не може бути перерозподілено між її членами. Воно передається іншій неприбутковій організації відповідного виду або використовується на благодійні цілі, а у випадках, передбачених законодавством та за рішенням суду спрямовується в доход держави.


Стаття 20. Особливі умови

20.1. Цим Статутом визначені головні принципи та умови діяльності Організації.
20.2. Цей Статут набирає сили з моменту його державної реєстрації у встановленому законодавством порядку.
20.3. Питання, що не передбачені Статутом, вирішуються відповідно до законодавства України.
20.4. Цей Статут складений у 2 (двох) примірниках. Кожен з яких має однакову юридичну силу.
Публикации
 
Вход на сайт
 
ФОТОГРАФИИ